zielone tło z napisem informacja

Wykaz nw. pomieszczeń przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.: z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, 234) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 22.06.2021 r. wykaz nw. pomieszczeń przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn.

Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu użyczenia Sposób zagospodarowania nieruchomości Czas trwania użyczenia
Nieruchomość zabudowana budynkiem,   oznaczona numerem ewidencyjnym  działki:

129/1  o pow. 0,13 ha, numer księgi wieczystej: LD1H/00012337/7;

położona  w gminie Nowy Kawęczyn w miejscowości  Budy Trzcińskie nr  22, obręb Budy Trzcińskie,  składającym się z 1 kondygnacji o łącznej  pow. 106 m².

Przedmiotem użyczenia  jest  pomieszczenie o łącznej pow.  14,90m²   użytkowane, wymagające remontu, położone w budynku stanowiącym własność Gminy Nowy Kawęczyn (pozostałą część budynku stanowią dwa mieszkania komunalne) na rzecz Stowarzyszenia Poszukiwacze Historii “Wspólna Pamięć”

Budynek murowany, parterowy. Stolarka okienna plastikowa.

Stan techniczny budynku średni.

Działka o nr ew. 129/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Budynek wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

1 roku od dnia podpisania umowy

Termin zagospodarowania przedmiotu użyczenia: w ciągu 30 dni  od dnia podpisania umowy.

 

  1. Biorący w używanie będzie zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Gminy na dany rok podatkowy.
  2. Biorący w używanie na podstawie odrębnych umów i deklaracji, pokrywał będzie koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, zużycia energii elektrycznej oraz koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Wykaz obejmujący w/w pomieszczenie wywieszony będzie do publicznej wiadomości przez okres 21 dni  od dnia 22.06.2021r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn, a także na stronie internetowej tut. Urzędu www.ugkaweczyn.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowy Kawęczyn http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, tel. 046 831 42 89, wew.11.

                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                   /-/ Włodzimierz Ciok

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …