Podatek rolny

Uchwała Nr XXIII/107/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/107 /2016

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2017r.

 

Na podstawie art. 1 8 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1519) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz.617 i poz.1579) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Obniża się cenę skupu żyta, ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres l l kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993) z 52,44 zł za I dt. do ceny 49,00 zł za l dt.
2. Ustalona w ust.1 cena skupu żyta 49,00 zł za 1dt. stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 stycznia2017 r.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Małgorzata Meszka

sprawdź również

Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i innych ustaw, w tym ustawy …