Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi:

1) Grzegorz Olewiński – Przewodniczący Komisji

2) Sylwia Pijanka – Z-ca Przewodniczącego

3) Jolanta Augustyniak – Sekretarz

4) Barbara Smolarek – Członek

5) Katarzyna Lewandowska – Członek

Kontakt:

tel. (046) 831-41-36

fax. (046) 831-42-89

Godziny urzędowania:

poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30,

czwartek: 7.30 – 16.30,

piątek: 7.30 – 14.30.

Program GKRPA w Nowym Kawęczynie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/115/2016

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 i poz. 1893) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 Przewodnicząca

      Rady Gminy

Małgorzata Meszka

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/115/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 21 grudnia 2016r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017

TREŚĆ PROGRAMU

 • Źródła finansowania programu.
 • Cele działań w zakresie profilaktyki.
 • Główne kierunki działań zawartych w programie.
 • Zadania i ich opis /formy realizacji/.
 • Instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.
 • Preliminarz.
 • Harmonogram działań.
 • Uwagi końcowe i załączniki.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

I. Źródła finansowania.

W roku 2017 środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych  pozyskane zostaną głównie z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty do budżetu planowane są na kwotę 29.400,00 zł.

II. Cele działań zawartych w programie.

 1. Zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych występujących na terenie gminy.
 2. Zapobieganie powstaniu nowych przypadków patologii w tym zakresie.
 3. Uświadomienie mieszkańcom gminy głównie młodym o istniejących innych używkach mających negatywny wpływ na zdrowie.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia – kształtowanie postaw prozdrowotnych.

III. Główne kierunki działania.

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej.

IV. Opis zadań oraz sposobów wykonania zadań.

 1. Analiza rozmiarów problemów alkoholowych na terenie gminy:
 • oszacowanie ilości osób dotkniętych alkoholizmem,
 • wyłonienie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
 • określenie wieku inicjacji alkoholowej u młodzieży,
 • ocena zagrożenia młodzieży problemami narkomani,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

Formy zbierania informacji: rozmowy, wywiady, ankiety przeprowadzane przy okazji zajęć z dziećmi.

Realizatorzy: członkowie komisji, osoby prowadzące zajęcia z dziećmi, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Przygotowanie materiałów zawierających dane (adresy, telefony) o miejscach, instytucjach i osobach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych alkoholizmem lub przemocą. Ulotki będą stale odświeżane i aktualizowane, aby zachęcały do ich czytania. Wykorzystany będzie sprzęt komputerowy znajdujący się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. Popularyzowanie treści antyalkoholowych w tekstach wykorzystanych przez małe formy teatralne w szkołach w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Organizowanie przez szkoły imprez turystycznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i promującej zdrowy styl życia. Mogą to być również Zielone Szkoły dla dzieci o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej i przeciwalkoholowej. Programy realizowane przez nauczycieli.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści w określonej dziedzinie.

 1. Organizowanie konkursów o tematyce uwzględniającej profilaktykę uzależnień (konkursy literackie, plastyczne, festiwale piosenki, prezentacje małych form teatralnych, sportowe).

Realizatorzy: członkowie komisji, dyrektorzy szkół,  nauczyciele.

 1. Objęcie specjalnymi formami letniego wypoczynku z programem nakierowanym na dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i używkami w szczególnie dotkliwy sposób, poprzez kierowanie na kolonie prowadzone przez profesjonalnych organizatorów o dużym doświadczeniu w tym zakresie.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół,  nauczyciele.

 1. Uwzględnianie tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy w działaniach oświatowych i wychowawczych prowadzonych również przez:
 • służbę zdrowia (lekarze rodzinni w czasie indywidualnych rozmów, pielęgniarki w realizacji tematyki oświaty zdrowotnej),
 • Gminną Bibliotekę Publiczną w czasie działań kulturalnych,
 • katechetów (akcentowanie postaw protrzeźwościowych w dążeniu do ładu moralnego),
 • policję w czasie pogadanek wygłaszanych do młodzieży.
 1. Komisja będzie realizowała zadania z zakresu zatrudnienia socjalnego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
 • rozmowy interwencyjno – motywacyjne podejmowane z inicjatywy komisji,
 • motywowanie do kontaktów z Poradnią Leczenia Uzależnień w Skierniewicach,
 • ewentualne kierowanie na badania do biegłego sądowego,
 • w razie konieczności kierowanie wniosków do Sądu o przymus leczenia odwykowego w oparciu o art. 24 i 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizatorzy: członkowie komisji, psycholog, psychiatra, lekarz.

 1. Prowadzenie kontroli oraz podejmowanie interwencji w przypadku rażącego naruszenia zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących:
 • reklamy napojów alkoholowych,
 • ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

Realizatorzy: członkowie komisji.

V. Instytucje, Stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.  

Skuteczność realizacji programu w dużej mierze zależy od stworzenia szerokiego frontu działań profilaktyki antyalkoholowej i używek z udziałem grup i osób, którym te problemy są bliskie.

Wskazane jest  więc pozyskiwanie do działań:

 1. Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Katechetów.
 3. Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Ośrodka Zdrowia.
 5. Gminnej Biblioteki Publicznej.
 6. Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
 7. Poradni Leczenia Uzależnień w Skierniewicach.
 8. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

VI. Preliminarz.

 

ZADANIA

KOSZTY

1. Diagnoza środowiska – badanie skali problemów.

Koszty własne.

2. Dożywianie dzieci.

8.000 zł.

3. Porady prawne, opinie biegłych oraz pomoc dla osób uzależnionych, opłaty sądowe.

600 zł.

4. Zakupy leków, zabiegi chirurgiczne – implantacja leku

1.150 zł.

5.

 

Zielone Szkoły, wycieczki szkolne z programem o tematyce antyalkoholowej i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin szczególnie potrzebujących pomocy terapeutycznej oraz wyjazdy i dofinansowanie do spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup płyt CD i DVD z programami profilaktycznymi.

9.000 zł.

6.

 

Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym z Ośrodka Opiekuńczo –Rehabilitacyjnego  w Skierniewicach.

1.000 zł.

7.

 

Zakup nagród dla drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych i sprzętu sportowego dla szkół.

1.450 zł

8. Badania psychologiczne.

500 zł.

9. Wspieranie centrum integracji społecznej.

700 zł

10.

 

Działalność organizacyjna komisji:

–      szkolenie członków komisji i właścicieli sklepów

–      zakup materiałów biurowych,

–      diety członków komisji za udział w posiedzeniach w kwocie 80 zł za każde posiedzenie.

7.000 zł.

VII. Harmonogram działań.

1. Zebrania komisji związane z koordynacją działań programowych – 2 razy na kwartał
2. Diagnoza środowiska – cały rok.
3. Wykonanie i kolportaż ulotki własnej – kwiecień – grudzień 2017.
4. Konkursy w szkołach – cały rok według planów wychowawczych szkół.
5. Imprezy turystyczne, wycieczki szkolne i zielone szkoły z programem antyalkoholowym oraz wypoczynek letni – cały rok.
6. Profilaktyka masowa, oświata zdrowotna i protrzeźwościowa – cały rok.
7. Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych – cały rok.
8. Składanie informacji rocznej Radzie Gminy Nowy Kawęczyn o realizacji zadań  ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do końca stycznia 2018 roku.
9. Składanie rocznego sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego – do 15 kwietnia 2018 roku

VIII.   Uwagi.

 1. W przypadku, gdyby wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych okazały się wyższe niż planowane, to dodatkowe kwoty przeznaczone zostaną na profilaktyczne szkolenie rodziców.
 2. W przypadku, gdy nie zostaną wykorzystane środki przewidziane w gminnym programie na konkretne zadania, komisja może wnioskować o przeniesienie środków na inne zadania określone  w dziale IV
 3. Koszty podane w preliminarzu obejmują wszystkie wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania. Podane kwoty są sumą zawierającą między innymi wynagrodzenia dla realizatorów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty dojazdów itp.
 4. Do każdego zadania ustalony będzie plan wykonania i może być analizowany na zebraniu komisji.
 5. W realizowaniu programu akcentowane jest łączenie działań profilaktycznych i terapeutycznych z możliwością atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz rozwijanie zainteresowań.

Program GKRPA w Nowym Kawęczynie na 2016 rok

UCHWAŁA  NR XIII/62/2015

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca

      Rady Gminy

Małgorzata Meszka

Załącznik do Uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia  16 grudnia 2015r.

GMINNY PROGRAM  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2016

TREŚĆ PROGRAMU

 • Źródła finansowania programu.
 • Cele działań w zakresie profilaktyki.
 • Główne kierunki działań zawartych w programie.
 • Zadania i ich opis /formy realizacji/.
 • Instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.
 • Preliminarz.
 • Harmonogram działań.
 • Uwagi końcowe i załączniki.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

I. Źródła finansowania.

W roku 2016 środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych  pozyskane zostaną głównie z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty do budżetu planowane są na kwotę 29.400,00 zł.

II. Cele działań zawartych w programie.

 1. Zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych występujących na terenie gminy.
 2. Zapobieganie powstaniu nowych przypadków patologii w tym zakresie.
 3. Uświadomienie mieszkańcom gminy głównie młodym o istniejących innych używkach mających negatywny wpływ na zdrowie.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia – kształtowanie postaw prozdrowotnych.

III. Główne kierunki działania.

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej.

IV. Opis zadań oraz sposobów wykonania zadań.

 1. Analiza rozmiarów problemów alkoholowych na terenie gminy:
 • oszacowanie ilości osób dotkniętych alkoholizmem,
 • wyłonienie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
 • określenie wieku inicjacji alkoholowej u młodzieży,
 • ocena zagrożenia młodzieży problemami narkomani,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

Formy zbierania informacji: rozmowy, wywiady, ankiety przeprowadzane przy okazji zajęć z dziećmi.

Realizatorzy: członkowie komisji, osoby prowadzące zajęcia z dziećmi, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Przygotowanie materiałów zawierających dane (adresy, telefony) o miejscach, instytucjach i osobach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych alkoholizmem lub przemocą. Ulotki będą stale odświeżane i aktualizowane, aby zachęcały do ich czytania. Wykorzystany będzie sprzęt komputerowy znajdujący się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. Popularyzowanie treści antyalkoholowych w tekstach wykorzystanych przez małe formy teatralne w szkołach w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Organizowanie przez szkoły imprez turystycznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i promującej zdrowy styl życia. Mogą to być również Zielone Szkoły dla dzieci o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej i przeciwalkoholowej. Programy realizowane przez nauczycieli.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści w określonej dziedzinie.

 1. Organizowanie konkursów o tematyce uwzględniającej profilaktykę uzależnień (konkursy literackie, plastyczne, festiwale piosenki, prezentacje małych form teatralnych, sportowe).

Realizatorzy: członkowie komisji, dyrektorzy szkół,  nauczyciele.

 1. Objęcie specjalnymi formami letniego wypoczynku z programem nakierowanym na dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i używkami w szczególnie dotkliwy sposób, poprzez kierowanie na kolonie prowadzone przez profesjonalnych organizatorów o dużym doświadczeniu w tym zakresie.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół,  nauczyciele.

 1. Uwzględnianie tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy w działaniach oświatowych i wychowawczych prowadzonych również przez:
 • służbę zdrowia (lekarze rodzinni w czasie indywidualnych rozmów, pielęgniarki w realizacji tematyki oświaty zdrowotnej),
 • Gminną Bibliotekę Publiczną w czasie działań kulturalnych,
 • katechetów (akcentowanie postaw protrzeźwościowych w dążeniu do ładu moralnego),
 • policję w czasie pogadanek wygłaszanych do młodzieży.
 1. Komisja będzie realizowała zadania z zakresu zatrudnienia socjalnego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
 • rozmowy interwencyjno – motywacyjne podejmowane z inicjatywy komisji,
 • motywowanie do kontaktów z Poradnią Leczenia Uzależnień w Skierniewicach,
 • ewentualne kierowanie na badania do biegłego sądowego,
 • w razie konieczności kierowanie wniosków do Sądu o przymus leczenia odwykowego w oparciu o art. 24 i 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizatorzy: członkowie komisji, psycholog, psychiatra, lekarz.

 1. Prowadzenie kontroli oraz podejmowanie interwencji w przypadku rażącego naruszenia zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących:
 • reklamy napojów alkoholowych,
 • ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

Realizatorzy: członkowie komisji.

V. Instytucje, Stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.

Skuteczność realizacji programu w dużej mierze zależy od stworzenia szerokiego frontu działań profilaktyki antyalkoholowej i używek z udziałem grup i osób, którym te problemy są bliskie.

Wskazane jest  więc pozyskiwanie do działań:

 1. Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Katechetów.
 3. Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Ośrodka Zdrowia.
 5. Gminnej Biblioteki Publicznej.
 6. Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
 7. Poradni Leczenia Uzależnień w Skierniewicach.
 8. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

VI. Preliminarz.

 

ZADANIA

KOSZTY

1. Diagnoza środowiska – badanie skali problemów.

Koszty własne.

2. Dożywianie dzieci.

11.000 zł.

3. Porady prawne, opinie biegłych oraz pomoc dla osób uzależnionych, opłaty sądowe.

600 zł.

4. Zakupy leków.

250 zł.

5.

 

Zielone Szkoły, wycieczki szkolne z programem o tematyce antyalkoholowej i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin szczególnie potrzebujących pomocy terapeutycznej oraz wyjazdy i dofinansowanie do spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup płyt CD i DVD z programami profilaktycznymi.

9.900 zł.

6.

 

Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym z Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego  w Skierniewicach.

1.000 zł.

7.

 

Zakup nagród dla drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych i sprzętu sportowego dla szkół.

1.450 zł

8. Badania psychologiczne.

500 zł.

9. Wspieranie centrum integracji społecznej.

700 zł

10.

 

Działalność organizacyjna komisji:

–      szkolenie członków komisji,

–      zakup materiałów biurowych,

–      wynagrodzenie w formie diety członków komisji za udział w posiedzeniach w kwocie 80 zł za każde posiedzenie.

4.000 zł.

VII. Harmonogram działań.

1. Zebrania komisji związane z koordynacją działań programowych – 2 razy na kwartał
2. Diagnoza środowiska – cały rok.
3. Wykonanie i kolportaż ulotki własnej – kwiecień – grudzień 2016.
4. Konkursy w szkołach – cały rok według planów wychowawczych szkół.
5. Imprezy turystyczne, wycieczki szkolne i zielone szkoły z programem antyalkoholowym oraz wypoczynek letni – cały rok.
6. Profilaktyka masowa, oświata zdrowotna i protrzeźwościowa – cały rok.
7. Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych – cały rok.
8. Składanie informacji rocznej Radzie Gminy Nowy Kawęczyn o realizacji zadań  ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do końca stycznia 2017 roku.
9. Składanie rocznego sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego – do 15 kwietnia 2017 roku

VIII. Uwagi.

 1. W przypadku, gdyby wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych okazały się wyższe niż planowane, to dodatkowe kwoty przeznaczone zostaną na profilaktyczne szkolenie rodziców.
 2. W przypadku, gdy nie zostaną wykorzystane środki przewidziane w gminnym programie na konkretne zadania, komisja może wnioskować o przeniesienie środków na inne zadania określone  w dziale IV
 3. Koszty podane w preliminarzu obejmują wszystkie wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania. Podane kwoty są sumą zawierającą między innymi wynagrodzenia dla realizatorów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty dojazdów itp.
 4. Do każdego zadania ustalony będzie plan wykonania i może być analizowany na zebraniu komisji.
 5. W realizowaniu programu akcentowane jest łączenie działań profilaktycznych i terapeutycznych z możliwością atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz rozwijanie zainteresowań.

Program GKRPA w Nowym Kawęczynie na 2015 rok

UCHWAŁA  NR III/9/2014

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

 

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 i 405; z 2013 r. poz. 1563; z 2014 r. poz. 1188) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Małgorzata Meszka

Załącznik do Uchwały Nr III/ 9/2014 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2015

TREŚĆ PROGRAMU

 • Źródła finansowania programu.
 • Cele działań w zakresie profilaktyki.
 • Główne kierunki działań zawartych w programie.
 • Zadania i ich opis /formy realizacji/.
 • Instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.
 • Preliminarz.
 • Harmonogram działań.
 • Uwagi końcowe i załączniki.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

I. Źródła finansowania.

W roku 2015 środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych  pozyskane zostaną głównie z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty do budżetu planowane są na kwotę 26.250,00 zł.

II. Cele działań zawartych w programie.

 1. Zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych występujących na terenie gminy.
 2. Zapobieganie powstaniu nowych przypadków patologii w tym zakresie.
 3. Uświadomienie mieszkańcom gminy głównie młodym o istniejących innych używkach mających negatywny wpływ na zdrowie.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia – kształtowanie postaw prozdrowotnych.

III. Główne kierunki działania.

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej.

IV. Opis zadań oraz sposobów wykonania zadań.

 1. Analiza rozmiarów problemów alkoholowych na terenie gminy:
 • oszacowanie ilości osób dotkniętych alkoholizmem,
 • wyłonienie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
 • określenie wieku inicjacji alkoholowej u młodzieży,
 • ocena zagrożenia młodzieży problemami narkomani,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

Formy zbierania informacji: rozmowy, wywiady, ankiety przeprowadzane przy okazji zajęć z dziećmi.

Realizatorzy: członkowie komisji, osoby prowadzące zajęcia z dziećmi, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Przygotowanie materiałów zawierających dane (adresy, telefony) o miejscach, instytucjach i osobach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych alkoholizmem lub przemocą. Ulotki będą stale odświeżane i aktualizowane, aby zachęcały do ich czytania. Wykorzystany będzie sprzęt komputerowy znajdujący się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. Popularyzowanie treści antyalkoholowych w tekstach wykorzystanych przez małe formy teatralne w szkołach w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Organizowanie przez szkoły imprez turystycznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i promującej zdrowy styl życia. Mogą to być również Zielone Szkoły dla dzieci o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej i przeciwalkoholowej. Programy realizowane przez nauczycieli.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści w określonej dziedzinie.

 1. Organizowanie konkursów o tematyce uwzględniającej profilaktykę uzależnień (konkursy literackie, plastyczne, festiwale piosenki, prezentacje małych form teatralnych, sportowe).

Realizatorzy: członkowie komisji, dyrektorzy szkół,  nauczyciele.

 1. Objęcie specjalnymi formami letniego wypoczynku z programem nakierowanym na dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i używkami w szczególnie dotkliwy sposób, poprzez kierowanie na kolonie prowadzone przez profesjonalnych organizatorów o dużym doświadczeniu w tym zakresie.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół,  nauczyciele.

 1. Uwzględnianie tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy w działaniach oświatowych i wychowawczych prowadzonych również przez:
 • służbę zdrowia (lekarze rodzinni w czasie indywidualnych rozmów, pielęgniarki w realizacji tematyki oświaty zdrowotnej),
 • Gminną Bibliotekę Publiczną w czasie działań kulturalnych,
 • katechetów (akcentowanie postaw protrzeźwościowych w dążeniu do ładu moralnego),
 • policję w czasie pogadanek wygłaszanych do młodzieży.
 1. Komisja będzie realizowała zadania z zakresu zatrudnienia socjalnego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
 • rozmowy interwencyjno – motywacyjne podejmowane z inicjatywy komisji,
 • motywowanie do kontaktów z Poradnią Leczenia Uzależnień w Skierniewicach,
 • ewentualne kierowanie na badania do biegłego sądowego,
 • w razie konieczności kierowanie wniosków do Sądu o przymus leczenia odwykowego w oparciu o art. 24 i 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizatorzy: członkowie komisji, psycholog, psychiatra, lekarz.

 1. Prowadzenie kontroli oraz podejmowanie interwencji w przypadku rażącego naruszenia zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących:
 • reklamy napojów alkoholowych,
 • ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

Realizatorzy: członkowie komisji.

V. Instytucje, Stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.  

Skuteczność realizacji programu w dużej mierze zależy od stworzenia szerokiego frontu działań profilaktyki antyalkoholowej i używek z udziałem grup i osób, którym te problemy są bliskie.

Wskazane jest  więc pozyskiwanie do działań:

 1. Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Katechetów.
 3. Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Ośrodka Zdrowia.
 5. Gminnej Biblioteki Publicznej.
 6. Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
 7. Poradni Leczenia Uzależnień w Skierniewicach.
 8. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

VI. Preliminarz.

 

ZADANIA

KOSZTY

1. Diagnoza środowiska – badanie skali problemów.

Koszty własne.

2. Dożywianie dzieci.

11.000 zł.

3. Porady prawne, opinie biegłych oraz pomoc dla osób uzależnionych, opłaty sądowe.

500 zł.

4. Zakupy leków.

250 zł.

5.

 

Zielone Szkoły, wycieczki szkolne z programem o tematyce antyalkoholowej i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin szczególnie potrzebujących pomocy terapeutycznej oraz wyjazdy i dofinansowanie do spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup płyt CD i DVD z programami profilaktycznymi.

8.100 zł.

6.

 

Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym z Ośrodka Opiekuńczo –Rehabilitacyjnego  w Skierniewicach.

800 zł.

7.

 

Zakup nagród dla drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych i sprzętu sportowego dla szkół.

1.000 zł

8. Badania psychologiczne.

400 zł.

9. Wspieranie centrum integracji społecznej.

700 zł

10.

 

Działalność organizacyjna komisji:

–      szkolenie członków komisji,

–      zakup materiałów biurowych,

–      wynagrodzenie w formie diety członków komisji za udział w posiedzeniach w kwocie 80 zł za każde posiedzenie.

3.500 zł.

VII. Harmonogram działań.

1. Zebrania komisji związane z koordynacją działań programowych – 2 razy na kwartał
2. Diagnoza środowiska – cały rok.
3. Wykonanie i kolportaż ulotki własnej – kwiecień – grudzień 2015.
4. Konkursy w szkołach – cały rok według planów wychowawczych szkół.
5. Imprezy turystyczne, wycieczki szkolne i zielone szkoły z programem antyalkoholowym oraz wypoczynek letni – cały rok.
6. Profilaktyka masowa, oświata zdrowotna i protrzeźwościowa – cały rok.
7. Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych – cały rok.
8. Składanie informacji rocznej Radzie Gminy Nowy Kawęczyn o realizacji zadań  ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do końca stycznia 2016 roku.
9. Składanie rocznego sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego – do 15 kwietnia 2016 roku

VIII. Uwagi.

 1. W przypadku, gdyby wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych okazały się wyższe niż planowane, to dodatkowe kwoty przeznaczone zostaną na profilaktyczne szkolenie rodziców.
 2. W przypadku, gdy nie zostaną wykorzystane środki przewidziane w gminnym programie na konkretne zadania, komisja może wnioskować o przeniesienie środków na inne zadania określone  w dziale IV
 3. Koszty podane w preliminarzu obejmują wszystkie wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania. Podane kwoty są sumą zawierającą między innymi wynagrodzenia dla realizatorów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty dojazdów itp.
 4. Do każdego zadania ustalony będzie plan wykonania i może być analizowany na zebraniu komisji.
 5. W realizowaniu programu akcentowane jest łączenie działań profilaktycznych i terapeutycznych z możliwością atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz rozwijanie zainteresowań.

Program GKRPA w Nowym Kawęczynie na 2014 rok

UCHWAŁA  NR XXXI/157/2013

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 i 405) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

   Przewodnicząca

      Rady Gminy

Małgorzata Meszka

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2013 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014

TREŚĆ PROGRAMU

 • Źródła finansowania programu.
 • Cele działań w zakresie profilaktyki.
 • Główne kierunki działań zawartych w programie.
 • Zadania i ich opis /formy realizacji/.
 • Instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.
 • Preliminarz.
 • Harmonogram działań.
 • Uwagi końcowe i załączniki.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

I. Źródła finansowania.

W roku 2014 środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych  pozyskane zostaną głównie z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty do budżetu planowane są na kwotę 29.400,00 zł.

II. Cele działań zawartych w programie.

 1. Zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych występujących na terenie gminy.
 2. Zapobieganie powstaniu nowych przypadków patologii w tym zakresie.
 3. Uświadomienie mieszkańcom gminy głównie młodym o istniejących innych używkach mających negatywny wpływ na zdrowie.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia – kształtowanie postaw prozdrowotnych.

III. Główne kierunki działania.

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej.

IV. Opis zadań oraz sposobów wykonania zadań.

 1. Analiza rozmiarów problemów alkoholowych na terenie gminy:
 • oszacowanie ilości osób dotkniętych alkoholizmem,
 • wyłonienie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
 • określenie wieku inicjacji alkoholowej u młodzieży,
 • ocena zagrożenia młodzieży problemami narkomani,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

Formy zbierania informacji: rozmowy, wywiady, ankiety przeprowadzane przy okazji zajęć z dziećmi.

Realizatorzy: członkowie komisji, osoby prowadzące zajęcia z dziećmi, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

2. Przygotowanie materiałów zawierających dane (adresy, telefony) o miejscach, instytucjach i osobach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych alkoholizmem lub przemocą. Ulotki będą stale odświeżane i aktualizowane, aby zachęcały do ich czytania. Wykorzystany będzie sprzęt komputerowy znajdujący się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Realizatorzy: członkowie komisji.

3. Popularyzowanie treści antyalkoholowych w tekstach wykorzystanych przez małe formy teatralne w szkołach w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele.

4. Organizowanie przez szkoły imprez turystycznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i promującej zdrowy styl życia. Mogą to być również Zielone Szkoły dla dzieci o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej i przeciwalkoholowej. Programy realizowane przez nauczycieli.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści w określonej dziedzinie.

5. Organizowanie konkursów o tematyce uwzględniającej profilaktykę uzależnień (konkursy literackie, plastyczne, festiwale piosenki, prezentacje małych form teatralnych, sportowe).

Realizatorzy: członkowie komisji, dyrektorzy szkół,  nauczyciele.

6. Objęcie specjalnymi formami letniego wypoczynku z programem nakierowanym na dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i używkami w szczególnie dotkliwy sposób, poprzez kierowanie na kolonie prowadzone przez profesjonalnych organizatorów o dużym doświadczeniu w tym zakresie.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół,  nauczyciele.

7. Uwzględnianie tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy w działaniach oświatowych i wychowawczych prowadzonych również przez:

 • służbę zdrowia (lekarze rodzinni w czasie indywidualnych rozmów, pielęgniarki w realizacji tematyki oświaty zdrowotnej),
 • Gminną Bibliotekę Publiczną w czasie działań kulturalnych,
 • katechetów (akcentowanie postaw protrzeźwościowych w dążeniu do ładu moralnego),
 • policję w czasie pogadanek wygłaszanych do młodzieży.

8. Komisja będzie realizowała zadania z zakresu zatrudnienia socjalnego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Realizatorzy: członkowie komisji.

9. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:

 • rozmowy interwencyjno – motywacyjne podejmowane z inicjatywy komisji,
 • motywowanie do kontaktów z Poradnią Leczenia Uzależnień w Skierniewicach,
 • ewentualne kierowanie na badania do biegłego sądowego,
 • w razie konieczności kierowanie wniosków do Sądu o przymus leczenia odwykowego w oparciu o art. 24 i 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizatorzy: członkowie komisji, psycholog, psychiatra, lekarz.

10. Prowadzenie kontroli oraz podejmowanie interwencji w przypadku rażącego naruszenia zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi dotyczących:

 • reklamy napojów alkoholowych,
 • ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

Realizatorzy: członkowie komisji.

V. Instytucje, Stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu. 

Skuteczność realizacji programu w dużej mierze zależy od stworzenia szerokiego frontu działań profilaktyki antyalkoholowej i używek z udziałem grup i osób, którym te problemy są bliskie. Wskazane jest  więc pozyskiwanie do działań:

 1. Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Katechetów.
 3. Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Ośrodka Zdrowia.
 5. Gminnej Biblioteki Publicznej.
 6. Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
 7. Poradni Leczenia Uzależnień w Skierniewicach.
 8. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

VI. Preliminarz.

  ZADANIA KOSZTY
1. Diagnoza środowiska – badanie skali problemów.

Koszty własne.

2. Dożywianie dzieci.

12.000 zł.

3. Porady prawne, opinie biegłych oraz pomoc dla osób uzależnionych, opłaty sądowe.

650 zł.

4. Zakupy leków.

250 zł.

5.

 

Zielone Szkoły, wycieczki szkolne z programem o tematyce antyalkoholowej i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin szczególnie potrzebujących pomocy terapeutycznej oraz wyjazdy i dofinansowanie do spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup płyt CD i DVD z programami profilaktycznymi.

9.000 zł.

6.

 

Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym z Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego  w Skierniewicach.

1.000 zł.

7.

 

Zakup nagród dla drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych i sprzętu sportowego dla szkół.

1.200 zł

8. Badania psychologiczne.

400 zł.

9. Wspieranie centrum integracji społecznej.

900 zł

10.

 

Działalność organizacyjna komisji:

–      szkolenie członków komisji,

–      zakup materiałów biurowych,

–      wynagrodzenie w formie diety członków komisji za udział w posiedzeniach w kwocie 80 zł za każde posiedzenie.

4.000 zł.

VII. Harmonogram działań.

1. Zebrania komisji związane z koordynacją działań programowych – 2 razy na kwartał
2. Diagnoza środowiska – cały rok.
3. Wykonanie i kolportaż ulotki własnej – kwiecień – grudzień 2014.
4. Konkursy w szkołach – cały rok według planów wychowawczych szkół.
5. Imprezy turystyczne, wycieczki szkolne i zielone szkoły z programem antyalkoholowym oraz wypoczynek letni – cały rok.
6. Profilaktyka masowa, oświata zdrowotna i protrzeźwościowa – cały rok.
7. Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych – cały rok.
8. Składanie informacji rocznej Radzie Gminy Nowy Kawęczyn o realizacji zadań  ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do końca stycznia 2015 roku.
9. Składanie rocznego sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego – do 15 kwietnia 2015 roku

VIII. Uwagi.

 1. W przypadku, gdyby wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych okazały się wyższe niż planowane, to dodatkowe kwoty przeznaczone zostaną na profilaktyczne szkolenie rodziców.
 2. W przypadku, gdy nie zostaną wykorzystane środki przewidziane w gminnym programie na konkretne zadania, komisja może wnioskować o przeniesienie środków na inne zadania określone  w dziale IV
 3. Koszty podane w preliminarzu obejmują wszystkie wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania. Podane kwoty są sumą zawierającą między innymi wynagrodzenia dla realizatorów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty dojazdów itp.
 4. Do każdego zadania ustalony będzie plan wykonania i może być analizowany na zebraniu komisji.
 5. W realizowaniu programu akcentowane jest łączenie działań profilaktycznych i terapeutycznych z możliwością atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz rozwijanie zainteresowań.

Program GKRPA w Nowym Kawęczynie na 2013 rok

CHWAŁA NR XXI/99/2012
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Meszka

Załącznik do Uchwały Nr XXI/99/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2012 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013
TREŚĆ PROGRAMU

 • Źródła finansowania programu.
 • Cele działań w zakresie profilaktyki.
 • Główne kierunki działań zawartych w programie.
 • Zadania i ich opis /formy realizacji/.
 • Instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.
 • Preliminarz.
 • Harmonogram działań.
 • Uwagi końcowe i załączniki.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

 

 1. I. Źródła finansowania.

W roku 2013 środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskane zostaną głównie z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty do budżetu planowane są na kwotę 32.900 zł.

 1. II. Cele działań zawartych w programie.
  1. Zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych występujących na terenie gminy.
  2. Zapobieganie powstaniu nowych przypadków patologii w tym zakresie.
  3. Uświadomienie mieszkańcom gminy głównie młodym o istniejących innych używkach mających negatywny wpływ na zdrowie.
  4. Promowanie zdrowego stylu życia – kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 1. III. Główne kierunki działania.
  1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
  4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej.
 1. IV. Opis zadań oraz sposobów wykonania zadań.
  1. Analiza rozmiarów problemów alkoholowych na terenie gminy:

–      oszacowanie ilości osób dotkniętych alkoholizmem,

–      wyłonienie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,

–      określenie wieku inicjacji alkoholowej u młodzieży,

–      ocena zagrożenia młodzieży problemami narkomani,

–      rozpoznanie zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

Formy zbierania informacji: rozmowy, wywiady, ankiety przeprowadzane przy okazji zajęć z dziećmi.

Realizatorzy: członkowie komisji, osoby prowadzące zajęcia z dziećmi, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Przygotowanie materiałów zawierających dane (adresy, telefony) o miejscach, instytucjach i osobach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych alkoholizmem lub przemocą. Ulotki będą stale odświeżane i aktualizowane, aby zachęcały do ich czytania. Wykorzystany będzie sprzęt komputerowy znajdujący się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. Popularyzowanie treści antyalkoholowych w tekstach wykorzystanych przez małe formy teatralne w szkołach w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Organizowanie przez szkoły imprez turystycznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i promującej zdrowy styl życia. Mogą to być również Zielone Szkoły dla dzieci o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej i przeciwalkoholowej. Programy realizowane przez nauczycieli.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści w określonej dziedzinie.

 1. Organizowanie konkursów o tematyce uwzględniającej profilaktykę uzależnień (konkursy literackie, plastyczne, festiwale piosenki, prezentacje małych form teatralnych, sportowe).

Realizatorzy: członkowie komisji, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Objęcie specjalnymi formami letniego wypoczynku z programem nakierowanym na dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i używkami w szczególnie dotkliwy sposób, poprzez kierowanie na kolonie prowadzone przez profesjonalnych organizatorów o dużym doświadczeniu w tym zakresie.

Realizatorzy: dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 1. Uwzględnianie tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy w działaniach oświatowych i wychowawczych prowadzonych również przez:

–      służbę zdrowia (lekarze rodzinni w czasie indywidualnych rozmów, pielęgniarki w realizacji tematyki oświaty zdrowotnej),

–      Gminną Bibliotekę Publiczną w czasie działań kulturalnych,

–      katechetów (akcentowanie postaw protrzeźwościowych w dążeniu do ładu moralnego),

–      policję w czasie pogadanek wygłaszanych do młodzieży.

 1. Komisja będzie realizowała zadania z zakresu zatrudnienia socjalnego w przypadku

wystąpienia takiej potrzeby.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:

–      rozmowy interwencyjno – motywacyjne podejmowane z inicjatywy komisji,

–      motywowanie do kontaktów z Poradnią Leczenia Uzależnień w Skierniewicach,

–      ewentualne kierowanie na badania do biegłego sądowego,

–      w razie konieczności kierowanie wniosków do Sądu o przymus leczenia odwykowego w oparciu o art. 24 i 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizatorzy: członkowie komisji, psycholog, psychiatra, lekarz.

10. Prowadzenie kontroli oraz podejmowanie interwencji w przypadku rażącego naruszenia zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących:

–       reklamy napojów alkoholowych,

–       ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

Realizatorzy: członkowie komisji.

 1. V. Instytucje, Stowarzyszenia i osoby fizyczne współdziałające w realizacji programu.

Skuteczność realizacji programu w dużej mierze zależy od stworzenia szerokiego frontu działań profilaktyki antyalkoholowej i używek z udziałem grup i osób, którym te problemy są bliskie.

Wskazane jest więc pozyskiwanie do działań:

 1. Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Katechetów.
 3. Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Ośrodka Zdrowia.
 5. Gminnej Biblioteki Publicznej.
 6. Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
 7. Poradni Leczenia Uzależnień w Skierniewicach.
 8. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 1. VI. Preliminarz.

ZADANIA

KOSZTY

1.

Diagnoza środowiska – badanie skali problemów.

Koszty własne.

2.

Dożywianie dzieci.

12.000 zł.

3.

Porady prawne, opinie biegłych oraz pomoc dla osób uzależnionych, opłaty sądowe.

650 zł.

4.

Zakupy leków.

250 zł.

5.

Zielone Szkoły z programem o tematyce antyalkoholowej i letni

wypoczynek dla dzieci z rodzin szczególnie potrzebujących pomocy terapeutycznej oraz wyjazdy i dofinansowanie do spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup płyt CD i DVD z programami profilaktycznymi.

11.400 zł.

6.

Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym z Ośrodka Opiekuńczo –

Rehabilitacyjnego w Skierniewicach.

1.000 zł.

7.

Zakup nagród dla drużyn biorących udział w rozgrywkach

sportowych i sprzętu sportowego dla szkół.

2.000 zł

8.

Badania psychologiczne.

400 zł.

9.

Wspieranie centrum integracji społecznej.

900 zł

10.

Działalność organizacyjna komisji:

–      szkolenie członków komisji,

–      zakup materiałów biurowych,

–      wynagrodzenie w formie diety członków komisji za udział w posiedzeniach w kwocie 80 zł za każde posiedzenie.

4.100 zł.

 

 1. VII. Harmonogram działań.

1.

Zebrania komisji związane z koordynacją działań programowych – 2 razy na kwartał

2.

Diagnoza środowiska – cały rok.

3.

Wykonanie i kolportaż ulotki własnej – kwiecień – grudzień 2013.

4.

Konkursy w szkołach – cały rok według planów wychowawczych szkół.

5.

Imprezy turystyczne i zielone szkoły z programem antyalkoholowym oraz wypoczynek letni – kwiecień – wrzesień 2013.

6.

Profilaktyka masowa, oświata zdrowotna i protrzeźwościowa – cały rok.

7.

Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – cały rok.

8.

Składanie informacji rocznej Radzie Gminy Nowy Kawęczyn o realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do końca stycznia 2014 roku.

9.

Składanie rocznego sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego – do 15 kwietnia 2014 roku

 

VIII.   Uwagi.

 1. W przypadku, gdyby wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych okazały się wyższe niż planowane, to dodatkowe kwoty przeznaczone zostaną na   profilaktyczne szkolenie rodziców.
 2. W przypadku, gdy nie zostaną wykorzystane środki przewidziane w gminnym programie na konkretne zadania, komisja może wnioskować o przeniesienie środków na inne zadania określone w dziale IV programu.
 3. Koszty podane w preliminarzu obejmują wszystkie wydatki ponoszone w ramach       realizacji zadania. Podane kwoty są sumą zawierającą między innymi wynagrodzenia dla realizatorów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty dojazdów itp.
 4. Do każdego zadania ustalony będzie plan wykonania i może być analizowany na zebraniu komisji.
 5. W realizowaniu programu akcentowane jest łączenie działań profilaktycznych i terapeutycznych z możliwością atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz rozwijanie zainteresowań.