Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn.

Lp. Nr działki Pow.

ha

Nr   Kw :  LD1H/000… Położenie-obręb      ewidencyjny Opis  nieruchomości  –   przeznaczenie        w         STUDIUM Cena wywoł. netto  Wadium
1. 83 0,83 39119/8 Kwasowiec Przy drodze publ.,wodociąg, sieć elektr.RM/MNiR 41 850,00 4 500,00
2. 146 0,39 39120/8 Psary  Jw. – RM/ZR 48 340,00 5 000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto gminy Nowy Kawęczyn – BS Skierniewice O/Nowy Kawęczyn 88 9297 0005 0200 0130 2012 0017 do  4 lipca 2016 r.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się lokalizację środków na rachunku gminy. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu,  po  doliczeniu stosownego podatku VAT w wysokości  23 %, musi zostać uregulowana jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej  powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu  zostanie zwrócone niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu, musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774  ze zm./, upłynął  27 maja 2016 r.

Wykaz o zamiarze sprzedaży był wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach: 15.04 – 06.05.2016r.

            Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie; sprzedaż wg danych w ewidencji gruntów.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Referatu Rolnictwa  i  G.G. w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie – tel. 46  –  831 42 89, w godzinach pracy urzędu.

sprawdź również

wyścig road race Skierniewice

W dniach 28 i 29 września 2019 r. odbędzie się wyścig kolarski Skierniewice Road Race, …