las we mgle
www.pixabay.com/pl

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o realizacji w lasach wszystkich form własności, w tym także w tych niestanowiących własności Skarbu Państwa, opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

Prosimy o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …