NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIK GOSPODARCZY

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

ogłasza nabór na stanowisko robotnik gospodarczy

Stanowisko: robotnik gospodarczy

Warunki zatrudnienia:

 1. miejsce pracy -Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, obszar wykonywanej pracy -teren  Gminy Nowy Kawęczyn,
 2. forma zatrudnienia – umowa o pracę,
 3. wymiar zatrudnienia -pełny etat,
 4. praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zastępstwa za konserwatora możliwe wykonywanie pracy w soboty i w niedziele.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie zawodowe,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. prawo jazdy kat. T lub C+E

Wymagania dodatkowe: 

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku robotnika gospodarczego
 2. świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci elektrycznych,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 5. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, obowiązkowość.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Utrzymywanie porządku w budynku Urzędu Gminy i wokół budynku oraz w innych budynkach będących własnością gminy.
 2. Utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych na terenie Gminy.
 3. Utrzymywanie porządku na terenie Gminy.
 4. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
 5. Dbałość o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 6. Utrzymanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym.
 7. Wykonywanie innych prac porządkowych i gospodarczych.
 8. Kierowanie pojazdami będącymi własnością Urzędu Gminy.
 9. W okresie letnim pielęgnacja trawników, drzew i krzewów.
 10. W okresie zimowym odśnieżanie oraz dbałość o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingu.
 11. Wykonywanie drobnych prac remontowych.
 12. Opróżnianie koszy na śmieci.
 13. Wykonywanie zadań i czynności pomocniczych i usługowych w stosunku do innych pracowników, polegające między innymi na pomocy w załadunku i rozładunku towarów, ustawianiu mebli itp.
 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
 15. Zastępstwo na stanowisku: Konserwator sieci kanalizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 14.30 (decyduje data wpływu do Urzędu) pod adresem:

URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE 32, 96-115 NOWY KAWĘCZYN. 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Wybrani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt

Włodzimierz Ciok

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie z siedzibą w Nowym Kawęczynie 32, 96-115 Nowy Kawęczyn.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie jest Pani Magdalena Gajda e-mail: iodo@ugkaweczyn.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury

rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu

utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu

przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 1. Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …