piłka nożna na bpisku
https://pixabay.com

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy,

  dniu 7 maja 2021 r. wybrano:

  1. Gminny Klub Sportowy „MANCHATAN”, 96-115 Nowy Kawęczyn, któremu przyznano dotację w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) na realizację ww. zadania.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …