zielone tło z napisem informacja

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn.

Lp.
Nr działki
Pow. ha
Nr Kw: LD1H/000…
Położenie-obręb ewidencyjny
Opis nieruchomości – przeznaczenie w MPZP
Cena nieruchomości
Netto (PLN)
Wadium
1. 86/3 0,2133 18318/0 Kolonia Starorawska Przy drodze wojewódzkiej nr 707, wodociąg, sieć elektryczna. KDW – Tereny drogi wewnętrznej. Działka niezabudowana. 1 063 320,00 60 000,00
2. 86/4 0,3998 18318/0 Kolonia Starorawska Przy drodze wojewódzkiej nr 707, wodociąg, sieć elektryczna. 1PU – Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej. Działka zabudowana.
3. 86/5 5,4743 18318/0 Kolonia Starorawska Przy drodze wojewódzkiej 707, wodociąg, sieć elektryczna. 1PU – Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej. Działka niezabudowana

Dla ww. nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn uchwalony dnia 31 sierpnia 2017 r. uchwałą nr XXVIII/147/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 21 września 2017 r. pozycja 4024. Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na konto gminy Nowy Kawęczyn – BS Skierniewice O/Nowy Kawęczyn 88 9297 0005 0200 0130 2012 0017 do 5 lipca 2021 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się lokalizację środków na rachunku gminy. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po doliczeniu stosownego podatku VAT w wysokości 23 %, musi zostać uregulowana jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu, musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 199 ze zm./, upłynął 26 marca 2021 r.

Wykaz o zamiarze sprzedaży był wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach: 11.02.2021r.- 05.03.2021r.

Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie; sprzedaż wg danych w ewidencji gruntów.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie – tel. 46 – 831 42 89, w godzinach pracy urzędu.

Tekst ogłoszenia opublikowano również w prasie ogólnopolskiej, lokalnej, tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy, miejscowości Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ugkaweczyn.pl i BIP gminy Nowy Kawęczyn.

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …