Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony http://www.ugkaweczyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-04-07
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie PDF, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
  • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Będziemy to korygować i udoskonalać nowe dokumenty.
  • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Materiały wideo nie zawierają napisów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sawicka, adres poczty elektronicznej biurorady@ugkaweczyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 831 41 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy

Siedziba urzędu mieści się w budynku, w miejscowości Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn.

Budynek posiada parking z wydzielonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanym przed wejściem głównym do budynku.

Wejście do budynku urzędu jest możliwe jedynie schodami, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Urząd Gminy usytuowany jest na pierwszym piętrze. Wejście możliwe jedynie schodami. Przy schodach na barierce zamontowany jest specjalny dzwonek dla osób niepełnosprawnych połączony bezpośrednio z Sekretariatem Urzędu. Po jego naciśnięciu Pracownik Urzędu schodzi do Interesanta.

W holu głównym znajduje się punkt przyjęcia interesantów. Na prośbę interesanta podchodzi właściwy merytorycznie pracownik. Pracownik ten może również  wyjść na zewnątrz w celu obsłużenia interesanta niepełnosprawnego. W budynku nie ma windy, ani urządzenia wspomagającego dostanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo na kolejne piętra budynku.  W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Alternatywą dla obsługi osób niepełnosprawnych jest możliwość umówienia się z właściwe merytorycznym pracownikiem na wizytę w miejscu przebywania interesanta na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

sprawdź również

Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i innych ustaw, w tym ustawy …