Szacowanie szkód – susza

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, łąki 2 pokos,) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód.

Do wniosku trzeba załączyć wypełnione zgodnie z wnioskiem obszarowym z 2018 r. oświadczenie nr 1 o strukturze upraw, wydruk lub kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR, wypis z rejestru gruntów, oraz zgodę RODO – klauzulę informacyjną. W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia nr 2 – rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Uwaga:  

Szkody będą szacowane tylko w kategoriach gleb I (V i VI klasa) oraz II (IV a i IV b). Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. (wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/?id=151643)                           

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko