ZBIÓRKA AZBESTU

Wójt  Gminy  Nowy Kawęczyn informuje  mieszkańców Gminy  Nowy Kawęczyn o nieodpłatnym przeprowadzeniu zbiórki  wyrobów zawierających azbest w roku 2017 . Właściciele  posesji, na których  zalegają odpady zawierające azbest ( zdjęte już z dachów, a niezgłoszone do dnia dzisiejszego do odbioru  przez Gminę), proszeni są o złożenie do  Urzędu Gminy  załączonego wniosku w  nieprzekraczalnym  terminie do 20 lutego 2017 r.

Informacja  nie dotyczy wniosków, które zostały złożone do Urzędu Gminy w roku 2015 i 2016 .

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko