OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – RADCA PRAWNY

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w URZĘDZIE GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

 1. Stanowisko pracy: RADCA PRAWNY – ½ etatu
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe prawnicze II stopnia,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego;
 • dobra znajomość przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera, w tym programu: INFORLEX,
 • samodzielność, dokładność, terminowość i dyspozycyjność,
 • komunikatywność, życzliwość i kultura w kontaktach interpersonalnych,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy w organach administracji publicznej,
 • mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności: udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych dla organów Nowy Kawęczyn, pracowników Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi lub innymi organami orzekającymi,
 • opracowanie i opiniowanie aktów prawnych, w szczególności uchwał rady gminy, zarządzeń wójta, decyzji, postanowień, umów,
 • udział w sesjach rady gminy.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopię wpisu na listę radców prawnych, (poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii i stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie,
 • w przypadku, gdy kandydat  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy/wyższy* niż 6%.
 1. Warunki pracy:

Stanowisko w biurze usytuowanym w budynku Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na

pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w tym przy komputerze.

 1. Termin składania aplikacji upływa w dniu 17 lutego 2017 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko radca prawny „ w terminie  do dnia 17 lutego 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

Informacja w wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru.

 

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …