OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

wybór oferty ogłoszenie pożytek

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko