„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w Gminie. Stacja uzdatnia wody w miejscowości Kolonia Starorawska została przebudowana i rozbudowana. Wykonawca, po sporządzeniu stosownej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, wykonał roboty budowlane oraz roboty technologiczne. Inwestycja obejmowała swoim zakresem rozbudowę i przebudowę budynku stacji, budowę zbiornika retencyjnego, montaż urządzeń technologicznych, rurociągów technologicznych, odstojnika popłuczyn, remont drogi dojazdowej do stacji oraz remont istniejących studni.  W ramach zadania został także zamontowany nowy agregat prądotwórczy na potrzeby stacji.

Wartość inwestycji: 5 436 600,00 zł

w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 5 164 770,00 zł.

Mieszkańcy miejscowości Nowy Dwór, Nowy Dwór Parcela, Kaczorów, Nowy Kawęczyn, Helenków, Kolonia Starorawska, Nowa Trzcianna, Franciszkany, Podfranciszkany są już zaopatrywani w wodę uzdatnioną z odnowionej stacji.

Inwestycja jest priorytetowa ze względu na swoja funkcję, tj. zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców naszej Gminy.

Wykonawcą była firma Proinvest sp. z o.o., ul. Stanisława Kamińskiego 40, 63-900 Rawicz.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko