Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

informuje:,

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń;
 • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku  w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, świń do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć: dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, świń będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz, świń na duże jednostki przeliczeniowe,
 • przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku  w odniesieniu do koni  należy dołączyć Oświadczenie o średniej rocznej liczbie jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.)  zwrot podatku wynosi:

 • 2 zł/ (1,46zł + 0,54zł)1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ (1,46zł + 0,54zł)1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki do pobrania:

 • Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni.
 • Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.
 • Oświadczenie o średniej rocznej liczbie jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika.
 • Formularze informacji, Klauzula informacyjna.

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn przyjmuje wnioski od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.          w godzinach pracy urzędu.

Druki wniosków dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz na stronie  www.ugkaweczyn.bip.eur.pl, www.minrol.gov.pl. Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu pokój nr 3 lub telefonicznie  (46) 831-42-89 wew. 13 .

Nowy Kawęczyn, dnia 24.07.2023r.                                                                                    Wójt

/-/Włodzimierz Ciok

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …