dym z komina - smog
www.pixabay.com

Edukacja ekologiczna związana z ochroną powietrza

Zgodnie z uchwalonym Programem Ochrony Powietrza i Planem działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej gminy są zobowiązane do realizacji działań mających m.in. na celu prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z ochroną powietrza. W grudniu nasza Gmina stworzyła ulotki dotyczące ochrony powietrza, chcemy w ten sposób dotrzeć  do mieszkańców Gminy ze skondensowaną dawką informacji na ten temat. Ulotki są dostępne w Urzędzie Gminy i zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców w najbliższym czasie.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko