zielone tło z napisem informacja

Wstrzymany wywóz nieczystości ciekłych do 9 stycznia 2023 r.

W związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika obsługującego wywóz nieczystości ciekłych, informujemy że odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy zostaje wstrzymany do 9 stycznia 2023 r.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko