Informacja o zakończonej inwestycji wodno-kanalizacyjnej

Dobiegła końca realizacja inwestycji – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany – etap III.

Całkowita wartość inwestycji: 1 625 454,04 zł

Wartość dofinansowania z PROW: 839 422 zł

Wybudowany system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 4,62 km

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko