www.pixabay.com

ODPADY KOMUNALNE – OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że właściciel nieruchomości, na której doszło do zmiany ilości osób przebywających na posesji,(dotyczy to również Obywateli Ukrainy), stosownie do treści art.6m ust.2 ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązany złożyć do Wójta nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

sprawdź również

Pojemnik na śmieci

Ankieta dotycząca BIOodpadów

Prosimy mieszkańców, którzy zadeklarowali przydomowe kompostowniki o wypełnienie ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów. Ankiety dostarczane są …