Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

Nowy Kawęczyn, dnia 12 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy,
w dniu 8 kwietnia 2022 r. wybrano:
1. Gminny Klub Sportowy „MANCHATAN”, 96-115 Nowy Kawęczyn, któremu przyznano dotację w wysokości 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100 groszy) na realizację ww. zadania.

 

Wójt Gminy
/-/Włodzimierz Ciok

sprawdź również

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH MARZEC 2024 R.