Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

INFORMACJA

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2022 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w zależności od położenia gruntów rolnych w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.                                                      

Uwaga: producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wykorzystanego do upraw oraz do chowu lub hodowli bydła

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła,

  • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć: dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe,

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
do – 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na litr 1 oleju  napędowego. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2021 r.  ( Dz. U. 2021 r. poz. 2266 ). Druki wniosków dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz na stronie  www.ugkaweczyn.bip.pl, www.minrol.gov.pl. Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu pokój nr 3 lub telefonicznie  (46) 831-42-89 wew. 13 .

                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                            /-/Włodzimierz Ciok

Nowy Kawęczyn, dnia 12.01.2022 r.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko