DODATEK OSŁONOWY

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie informuje, o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Postępowanie w sprawie dodatku osłonowego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie
 • pn-śr. od 7.30 do 15.30;
 • od 7.30 do 16.30;
 • od 7.30 do 14.30;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

Wniosek można złożyć najpóźniej do 31 października 2022 r.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł/ 1437,50 zł*dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy może zostać przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacona zostanie wtedy różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Sposób powiadomienia o przyznaniu dodatku osłonowego

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail informację będzie można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Będzie on wypłacany w dwóch równych ratach:

 • do 31 marca 2022 r.
 • do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pozostawimy bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko