Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii – grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina o zasadach bioasekuracji stad drobiu oraz postępowania przy podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków w gospodarstwie.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko