https://pixabay.com/pl

Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

Właścicielu nieruchomości, jeśli na twojej działce występuje piasek, żwir, torf czy każda inna kopalina – pamiętaj – nie wydobywaj bez koncesji!

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku. Prawo geologiczne i górnicze, możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Uwaga! Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska. Nielegalna eksploatacja kopalin może być przedmiotem postępowania UOG i ustalenia opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej.

Formularz zawiadomienia o zamiarze podjęcia wydobywania piasków lub żwirów z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb własnych osoby fizycznej dostępny jest poniżej oraz na BIP Okręgowego Urzędu Górniczego.

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …