zielone tło z napisem informacja

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KAWĘCZYN PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 11.02.2021 r. wykaz nw. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn.

Lp.

Nr działki Pow.
ha
Nr   Kw :  LD1H/000… Położenie-obręb         
ewidencyjny
Opis nieruchomości i jej przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn Cena
nieruchomości
 Forma
sprzedaży

1.

86/3 0,2133 18318/0

Kolonia Starorawska

Przy drodze wojewódzkiej 707, wodociąg, sieć elektryczna. KDW – Tereny drogi wewnętrznej

1 063 320,00 PLN PRZETARG
2. 86/4 0,3998 18318/0 Kolonia Starorawska

Przy drodze wojewódzkiej 707, wodociąg, sieć elektryczna. 1PU – Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej

3.

86/5

5,4743

18318/0

Kolonia Starorawska

Przy drodze wojewódzkiej 707, wodociąg, sieć elektryczna. 1PU – Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej

– Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy winny w terminie 6 tygodni od dnia opublikowania niniejszego wykazu, złożyć stosowny wniosek z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność, wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

– Jeżeli sprzedaż nie nastąpi w ramach cytowanych wyżej uprawnień, nieruchomości powyższe zostaną rozdysponowane w formie przetargu ustnego nieograniczonego – forma sprzedaży podana w wykazie.

– Dla ww. nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn uchwalony dnia 31 sierpnia 2017 r. uchwałą nr XXVIII/147/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 21 września 2017 r. pozycja 4024.

– Wykaz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a ponadto w sołectwie Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn; na okres 21 dni; od dnia 11 lutego 2021 r.- informacja o wykazie w prasie i na stronach internetowych BIP urzędu.

– Szczegółowych informacji udziela p.o. kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – tel.: 46 – 831 42 89 w godzinach urzędowania.

                                                                                                  WÓJT

                                                                                                   /-/ Włodzimierz Ciok

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko