fot.pixabay.com

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2020.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.), Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie i zgłaszania opinii oraz uwag o programie w następujący sposób:

  • składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, pokój nr 1 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą;
  • składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugkaweczyn.pl

Zgodnie z art.11 a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

UWAGA!!! AWARIA WODOCIĄGU STARA RAWA dnia 27.02.2024 r.

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Stara Rawa w dniu 27.02.2024 r. możliwa przerwa …