Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 r.

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr XXVI/125/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowy Kawęczyn (Dz. Urz. poz. 1974), Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt statutu sołectwa, dotyczący wszystkich sołectw z terenu Gminy Nowy Kawęczyn, tj. sołectwa: Adamów, Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Franciszkany, Kolonia Starorawska, Kwasowiec, Marianów, Nowy Kawęczyn, Nowy Dwór-Parcela, Nowy Dwór, Prandotów, Rawiczów, Rzędków, Stary Rzędków, Stara Rawa, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, Zglinna Duża, Zglinna Mała.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 20 listopada 2018 r.  i trwać będą do 30 listopada 2018 r.

Projekt statutu sołectwa zostanie wyłożony  w sekretariacie Urzędu Gminy  oraz u Sołtysa danego sołectwa, jak również zamieszczony zostanie na stronie internetowej: www.ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/ oraz www.ugkaweczyn.pl. Opinie, uwagi lub propozycje należy zgłaszać poprzez przesłanie formularza ankietowego za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub poprzez przesłanie na adres poczty internetowej: konsultacje@ugkaweczyn.pl skanu formularza ankietowego. Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

 

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”