fot. pixabay.com

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450)

ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

– wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 35 000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana na podstawie wybranych ofert i zawarcia umów z obowiązkiem rozliczenia się po realizacji zadania.

Termin i warunki realizacji zadań:

Termin realizacji zadania – do dnia 31 grudnia 2018 r.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 2. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn,
 3. złożą ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, pokój nr 8.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r. przez powołaną w tym celu komisję konkursową.
 2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
  • merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  • przedstawiona przez składającego ofertę kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • dotychczasowa współpraca Gminy Nowy Kawęczyn z podmiotem składającym ofertę.
 3. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Kawęczyn oraz na stronie internetowej.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. W roku 2017 na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Nowy Kawęczyn przekazała dotację w wysokości 33 000,00 zł następującym organizacjom:
Lp. Organizacja: Wysokość dotacji:
1. Gminny Klub Sportowy  MANCHATAN 30 000,00
2. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów 3 000,00

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                    Włodzimierz Ciok

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …