www.http://pkw.gov.pl/

Informacja o urzędnikach wyborczych

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w  Skierniewicach
z dnia 21 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze
właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach
oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Przepisy prawne dotyczące  urzędników wyborczych to art.191a-191h   Kodeksu wyborczego  (link) oraz w uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (link)

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko