OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – MŁODSZY REFERENT

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

 1. Stanowisko pracy: Młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pełny etat
 2. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie: wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera, w tym programu: INFORLEX,
 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska lub administracja,
 • predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, kreatywność, terminowość i dyspozycyjność, komunikatywność, życzliwość i kultura w kontaktach interpersonalnych,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy w jednostkach samorządowych,
 • mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń lub obiektów w pasie drogowym,
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Prowadzenie gospodarki zasobami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy,
 • Zaopatrzenie w paliwo budynków komunalnych w Nowym Kawęczynie, prowadzenie kartoteki rozliczania paliw.
 • Zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładów karnych.
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Gminy.
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt.
 1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją psów uznanych za agresywne i wydawanie zezwoleń na ich posiadanie.
 2. prowadzenie zadań w zakresie utylizacji padłych zwierząt.
 3. prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami.
 4. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną.

10) Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii i stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie,
 • w przypadku, gdy kandydat  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy/wyższy* niż 6%.

Warunki pracy: Stanowisko w biurze usytuowanym w budynku Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo, w tym przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie).

 1. Termin składania aplikacji upływa w dniu 19 stycznia 2018 r.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko MŁODSZY REFERENT W REFERACIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA” w terminie do dnia 19  stycznia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …