Raport z konsultacji społecznych dotyczących założeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2020

Raport z konsultacji społecznych

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko