fot. freeimages.com

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

0a30690e8

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

Powiatowa Rada Izb Rolniczych w Skierniewicach podaje informację dotyczącą rejestracji urządzeń chłodniczych .

Zgodnie z ustawą f-gazową z dnia 15maja 2015 roku wszyscy posiadacze urządzeń chłodniczych, klimatycznych ,przeciw pożarowych, pomp ciepła o zawartości czynnika chłodniczego powyżej

3 kg w danym urządzeniu obowiązani są do ich rejestracji .

Szczegółowe informacje na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska lub Instytutu Chemii Przemysłowej http:www.ichp.pl/CRO.

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych na swoim terenie .

Termin rejestracji jest bardzo krótki tylko do dnia 14 marca 2016 .

Po tym terminie mogą być nałożone kary w wysokości od 600 do 3 tys. zł.

Informacje zostały przedstawione na stronie http://www.ichp.pl/f-gazy-informacje-dla-uzytkownikow

Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) 
znajdą Państwo tutaj

Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS)
o SZWO i FGC
 dostępne są tutaj
kontakt: kontakt@cro.ichp.pl lub kontakt@bds.ichp.pl

tel. +48 22 568 28 45, +48 22 568 21 82

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu

PONIŻEJ PODAJĘ TYLKO NIEKTÓRE WYBRANE INFORMACJE CRO

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lubfluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej są gromadzone Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej został określony:

 • sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
 • sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • sposób udostępniania danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • sposób zabezpieczenia danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów
 • wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy.

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia został określony w Załączniku I wzór Karty Urządzenia, natomiast w Załączniku II został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Przepisy ustawy:

 • ustanawiają krajowy system certyfikacji oraz zasady prowadzenia szkoleń w zakresie SZWO i F-gazów;
 • nakładają obowiązek prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
 • ustanawiają Centralny Rejestr Operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
 • nakładają obowiązek sprawozdawczości w zakresie SZWO i F-gazów
 • definiują działania kontrolne wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
 • wprowadzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, które wymierzał będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ PSP.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 56 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881)

UWAGA

Obowiązek rejestracji w CRO NIE DOTYCZY:

– domowych lodówek i zamrażarek oraz wszelkich gaśnic

– jakichkolwiek urządzeń lub systemów zamontowanych w środkach transportu.
(obowiązek rejestracji dotyczy tylko urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i rozdzielnic wysokiego napięcia oraz systemów przeciwpożarowych zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych).

                                                                                              Pracownik Biura Powiatowego IRWŁ

                                                                                              W Skierniewicach Grażyna Olszewska

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …