fot. pixabay.com

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Rozpoczyna się XIV edycja konkursu

indeksOrganizatorzy:

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– Państwowa Inspekcja Pracy,

– inne instytucje działające na rzecz poprawy zasad bezpieczeństwa

w gospodarstwach rolnych.

Celem Konkursu:

– promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy
rolnika,

– popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych.

Uczestnicy:

– w konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną
działalność rolniczą, podlegający ubezpieczeniu społecznemu
rolników (przynajmniej jeden z właścicieli).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Komisje będą oceniały:

 

– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

– stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów
i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

– wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w
osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed
wypadkami,

– stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,

– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

– stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,

– rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne
wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających
w gospodarstwie rolnym,

– estetyka gospodarstw.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu dostępne są na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Konkursie.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko