Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777)

ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

  • wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 35 000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana na podstawie wybranych ofert i zawarcia umów z obowiązkiem rozliczenia się po realizacji zadania.

Termin i warunki realizacji zadań:

Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy z wnioskodawcą do dnia 31 grudnia 2016 r. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie, spełniające łącznie następujące warunki:

  1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  2. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn,
  3. złożą ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, pokój nr 8. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie do dnia 9 marca 2016 r. przez powołaną w tym celu komisję konkursową.

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
– merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
– możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
– przedstawiona przez składającego ofertę kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
– dotychczasowa współpraca Gminy Nowy Kawęczyn z podmiotem składającym ofertę.

3. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Kawęczyn oraz na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

1. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. W roku 2015 na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Nowy Kawęczyn przekazała dotację w wysokości 35 000,00 zł następującym organizacjom:

Lp. Organizacja: Wysokość dotacji:
1. Gminny Klub Sportowy MANCHATAN 29 000,00
2. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów 3 000,00
3. Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” Skierniewice 3 000,00

ogoszenie konkursu.
(kliknij aby pobrać)

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …