Fot. pixabay.com

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie: powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika, średniej rocznej liczby DJP bydła, owiec, kóz, koni oraz średniej rocznej liczby świń.

Limit ustalany jest jako suma:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110
 • oraz powierzchni 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku;
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
 • liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu wskazanego wyżej limitu nie uwzględnia się:

 • gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzający DJP bydła, świń, owiec, koni, kóz.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

 • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 roku – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach

 • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w miesiącu lutym;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w miesiącu sierpniu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury Vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, koni, owiec, kóz, świń do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, lub listownie na adres: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie 32, 96-115 Nowy Kawęczyn.

 

Wniosek na zwrot podatku akcyzowego: http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=582969

Załącznik do akcyzy: http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=582970

sprawdź również

8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego informuje, że w bieżącym roku, …