zielone tło z napisem informacja

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie, znajdujące się w miejscowości Stara Rawa

zarządzenie 48_2023
zarządzenie 49_2023

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko