Gmina Nowy Kawęczyn zrealizowała projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Gmina Nowy Kawęczyn zrealizowała projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU.

Grant był realizowany w okresie od marca 2022 roku do września  2023 roku w ramach. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu wsparcie rozwoju cyfrowego  oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt obejmował przeprowadzenie diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia urzędników  z zakresu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa urzędowych systemów informatycznych poprzez ich modernizację, zakupy sprzętu oraz oprogramowania.

W ramach grantu przeprowadzono następujące zadania:

  • zakup sprzętu (m.in. monitory, stacje robocze, sprzęt do serwerowni, sprzęt umożliwiający dostosowanie obrad Rady Gminy do ustawy o dostępności cyfrowej ) i oprogramowania,
  • edukacja cyfrowa urzędników – szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • diagnoza cyberbezpieczeństwa,
  • opracowanie i wdrożenie procedur SZBI (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji),
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych: rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall).

Wartość zrealizowanego grantu wyniosła 101 190,00 zł.

Zakup nowych sprzętów komputerowych pozwolił na wymianę sprzętów starej generacji na bardziej wydajne, nie awaryjne i dostosowane do wytycznych KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności).

Grant został sfinansowany ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia).

Efekty projektu:

– wzrost potencjału cyfrowego gminy,
– wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych,
– doposażenie Urzędu Gminy w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje),
– wzrost kompetencji pracowników Urzędu Gminy z zakresu edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”