KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2030”

K O N S U L T A C J E   S P O Ł E C Z N E 

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2030”

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2030”.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2030” oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie

od dnia 08 sierpnia 2023 r. do 12 września 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

  • Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy ugkaweczyn.pl wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn do dnia 12 września 2023 r. w następujący sposób:
  • w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, poprzez złożenie w sekretariacie urzędu, pokój nr 8.
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • Elektronicznie w następujący sposób:
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn /yh46gb4b0r/skrytka
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@ugkaweczyn.pl

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Nowy Kawęczyn.

Pliki do pobrania:

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …