Wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorawskiej

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie publikuje poniżej wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorwskiej, o których była mowa w ogłoszeniu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko