Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

 Nowy Kawęczyn, 28 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 503), art. 39 ust. 1
w związku z art. 46 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) informuję:

o podjęciu przez Radę Gminy w Nowym Kawęczynie Uchwały nr XXIX/207/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje całą gminę.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn,

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@ugkaweczyn.pl

w  terminie do 24 maja 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wyżej wymieniona uchwała jest dostępna na stronie BIP Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn pod adresem: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl, w zakładce uchwały 2022.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Nowy Kawęczyn.

Przedmiotem ustaleń studium jest zakres określony w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Wójt

/-/Włodzimierz Ciok

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …