Informacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów z Ukrainy

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. i którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 21 marca 2022 r . w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645) nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn.

Oświadczenie można złożyć w:

  • Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,
  • Gminnym Zespole do Spraw Oświaty w Nowym Kawęczynie, e-mail: edukacja@ugkaweczyn.pl

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …