zielone tło z napisem informacja

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 14 kwietnia 2022 r. wykaz nw. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn.

Lp. Nr działki Pow. ha Nr   Kw :  LD1H/000… Położenie-obręb         

    ewidencyjny

Opis nieruchomości i jej przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn Cena

nieruchomości

 Forma

sprzedaży

1. 86/3 0,2133 18318/0 Kolonia Starorawska Przy drodze wojewódzkiej 707, wodociąg, sieć elektryczna. KDW – Tereny drogi wewnętrznej 1 732 000,00 PLN PRZETARG
2. 86/4 0,3998 18318/0 Kolonia Starorawska Przy drodze wojewódzkiej 707, wodociąg, sieć elektryczna. 1PU – Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej
3. 86/5 5,4743 18318/0 Kolonia Starorawska Przy drodze wojewódzkiej 707, wodociąg, sieć elektryczna. 1PU – Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej
4. 331 0,0800 36229/1 Raducz Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
W ewidencji gruntów oznaczona jako dr- droga.
W zasięgu działki znajduje się sieć wodociągowa
i energetyczna.
11 064,00 PLN PRZETARG

– Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy winny
w terminie 6 tygodni od dnia opublikowania niniejszego wykazu, złożyć stosowny wniosek z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność, wraz
z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

– Jeżeli sprzedaż nie nastąpi w ramach cytowanych wyżej uprawnień, nieruchomości powyższe zostaną rozdysponowane w formie przetargu ustnego nieograniczonego – forma sprzedaży podana w wykazie.

– Dla nieruchomości położonej w Kolonii Starorawskiej obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn uchwalony dnia 31 sierpnia 2017 r. uchwałą nr XXVIII/147/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 21 września 2017 r. pozycja 4024.

– Nieruchomość w Raduczu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn przyjętego Uchwałą nr XX/93/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 14 listopada 2012 r. wskazana jest pod tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol RM/ZR).

– Wykaz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a ponadto w sołectwie Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn; na okres 21 dni; od dnia 14 kwietnia 2022 r.- informacja o wykazie w prasie i na stronach internetowych BIP urzędu.

– Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – tel.: 46 – 831 42 89 w godzinach urzędowania.

WÓJT

/-/ Włodzimierz Ciok

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …