Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną
i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 47 000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana na podstawie wybranych ofert i zawarcia umów
z obowiązkiem rozliczenia się po realizacji zadania.

Termin i warunki realizacji zadań:

Termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2022 r.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa
w ustawie, spełniające łącznie następujące warunki:

1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn,

3. złożą ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego
Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy
w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, pokój nr 8.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. przez powołaną w tym celu
komisję konkursową.

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,

możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

przedstawiona przez składającego ofertę kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

dotychczasowa współpraca Gminy Nowy Kawęczyn z podmiotem składającym ofertę.

3. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn zostanie umieszczona
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Nowy Kawęczyn oraz na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

1. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. W roku 2021 na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina
Nowy Kawęczyn przekazała dotację w wysokości 45 000,00 zł następującym organizacjom:

Lp.
Organizacja: Wysokość dotacji:
1.
Gminny Klub Sportowy MANCHATAN 45 000,00
Wójt Gminy

// Włodzimierz Ciok

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …