Wykaz obejmujący nieruchomości i pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ  DO ODDANIA W NAJEM W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 2 LAT

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815).

Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu najmu Sposób zagospodarowania nieruchomości Czas trwania najmu
Nieruchomość zabudowana budynkiem, oznaczona numerem ewidencyjnym  działki:

1  o pow. 0,5 ha, numer księgi wieczystej: LD1H/00002689/6;

położona w gminie Nowy Kawęczyn w miejscowości Nowy Kawęczyn nr 1, obręb Kolonia Starorawska;

Przedmiotem najmu jest część gruntu o pow.  6,5 m² z przeznaczeniem pod lokalizację paczkomatu do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek; Nieruchomość zabudowana budynkiem komunalnym;

 

2 lata od dnia podpisania umowy

Termin zagospodarowania przedmiotu najmu: nie dotyczy.

  1. Wysokość czynszu najmu stanowić będzie miesięcznie kwotę 400 zł netto + VAT, który płatny będzie w terminie 28 dni od daty doręczenia Najemcy prawidłowo wystawionej faktury. Czynsz nie obejmuje kosztu energii elektrycznej.
  2. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadku, gdy wskaźnik ten będzie dodatni.
  3. Wykaz obejmujący w/w nieruchomość wywieszony będzie do publicznej wiadomości przez okres 21 dni tj. od dnia 17.02.2022r. do dnia 09.03.2022r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn, a także na stronie internetowej tut. urzędu www.ugkaweczyn.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowy Kawęczyn http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/. Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa I Ochrony Środowiska  w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, tel. 046 831 42 89, wew.11.

                WÓJT

              /-/ Włodzimierz Ciok

 

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W NAJEM W FORMIE  BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY NA OKRES DO 3 LAT

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815).

Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu najmu Sposób zagospodarowania nieruchomości Czas trwania najmu
Nieruchomość zabudowana budynkiem, oznaczona numerem ewidencyjnym działki:

1  o pow. 0,5 ha, numer księgi wieczystej: LD1H/00002689/6;

położona w gminie Nowy Kawęczyn w miejscowości Nowy Kawęczyn nr 1, obręb Kolonia Starorawska,

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 38,21 na paterze budynku m2 przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego Nieruchomość zabudowana budynkiem komunalnym;

 

do 3 lat od dnia podpisania umowy

Termin zagospodarowania przedmiotu najmu: nie dotyczy.

 

  1. Wysokość czynszu najmu za w/w lokal stanowić będzie miesięcznie kwotę 1186,08 zł netto + 23% VAT . Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
  2. Najemca oprócz czynszu, na podstawie odrębnych umów i deklaracji pokrywał będzie koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, zużycia energii elektrycznej, koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Najemca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.
  4. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadku, gdy wskaźnik ten będzie dodatni.
  5. Wykaz obejmujący w/w pomieszczenie wywieszony będzie do publicznej wiadomości przez okres 21 dni tj. od dnia 17.02.2022r. do dnia 09.03.2022r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn, a także na stronie internetowej tut. Urzędu www.ugkaweczyn.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowy Kawęczyn http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa I Ochrony Środowiska  w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, tel. 046 831 42 89, wew.11.

                 WÓJT

              /-/Włodzimierz Ciok

 

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …