Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

                                                                                                                       Nowy Kawęczyn, 23 grudnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1
w związku z art. 46 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze
zm.) informuję:

o podjęciu przez Radę Gminy w Nowym Kawęczynie Uchwały nr XXIV/165/2021 z dnia 23
września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn, oraz Uchwały
nr XVI/102/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy
Kawęczyn, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium oraz prognozy oddziaływania na
środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96115 Nowy Kawęczyn,

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email:
sekretariat@ugkaweczyn.pl

w terminie do 1 lutego 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn pod
adresem:
http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Nowy
Kawęczyn.

Przedmiotem ustaleń studium jest zakres określony w art. 10 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

                                                                                                     Wójt

                                                                                                    //Włodzimierz Ciok

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …