https://pixabay.com/pl

Wymiana wodomierzy Rzędków

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn informuje mieszkańców miejscowości Rzędków, że w związku z wdrażaniem systemu radiowego odczytu wodomierzy w dniach 30 sierpnia – 3 września 2021 r. w miejscowości Rzędków wymienione będą wszystkie dotychczas zainstalowane wodomierze główne na wodomierze z nakładką radiową.
Wymiany dokonywać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. Osoby wykonujące prace mają wymagane upoważnienia oraz obowiązek posiadania identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz nawę firmy (wymagane na podstawie art. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
Proszę o udostępnienie pomieszczeń w których zlokalizowane są wodomierze i przygotowanie dostępu do punktu pomiarowego.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie będą mogły udostępnić punktu pomiarowego proszone są o kontakt w celu umówienia się na wymianę wodomierza w innym terminie tel. kont.46 831 42 89 w.21

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko