Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

Nowy Kawęczyn, dn. 07.10.2020 r.

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

Na podstawie art.17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) i art.21 ust.1, art.39 ust.1 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/185/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała,

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu

oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 16.10.2020 r. do 09.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn w godzinach pracy urzędu: poniedziałek- środa: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-16:30, piątek: 7:30-14:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.10.2020 r. w sali OSP w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 31A, 96-115 Nowy Kawęczyn, w godz. od 14:00 do 16:00.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn, na adres: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem  elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@ugkaweczyn.pl

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia działki, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie  do 25.11.2020r. 

                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt

Włodzimierz Ciok

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …