Home / Aktualności / Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

Nowy Kawęczyn, dn. 07.10.2020 r.

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

Na podstawie art.17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) i art.21 ust.1, art.39 ust.1 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/185/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała,

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu

oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 16.10.2020 r. do 09.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn w godzinach pracy urzędu: poniedziałek- środa: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-16:30, piątek: 7:30-14:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.10.2020 r. w sali OSP w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 31A, 96-115 Nowy Kawęczyn, w godz. od 14:00 do 16:00.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn, na adres: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem  elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@ugkaweczyn.pl

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia działki, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie  do 25.11.2020r. 

                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt

Włodzimierz Ciok

sprawdź również

WAŻNA INFORMACJA – ODBIÓR ODPADÓW

Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce: -odpady komunalne (zmieszane) należy… Continue Reading WAŻNA INFORMACJA – ODBIÓR ODPADÓW