zielone tło z napisem informacja

Powszechny Spis Rolny 2020 – przypomnienie o naborze

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn przypomina o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2020r.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1.    być pełnoletnim;
2.    zamieszkiwać na terenie Gminy Nowy Kawęczyn:
3.    Posiadać co najmniej  średnie wykształcenie;
4.    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
5.   nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1.    Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
2.    Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

  1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania: Załącznik nr.1):
  • imienia (imion) i nazwiska
  • daty urodzenia
  • adresu zamieszkania
  • numeru telefonu
  • adresu e-mail
  • spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia
  1. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie .
  2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 5 psr 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (druk do pobrania: Załącznik nr 1).

Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  1. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)

 

Składanie ofert:
1.    Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 8 lipca 2020r w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn. W kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”
2.    Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego w Łodzi.lodz.stat.gov.pl
3.    Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. : 0-46 831-42-89.

 

 

Załączniki oraz więcej informacji w ogłoszeniu: http://www.ugkaweczyn.pl/2020/06/19/powszechny-spis-rolny-2020-ogloszenie-o-naborze-rachmistrzow/

 

Uwaga:
Informuję, że  ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Nowy Kawęczyn wynosi: 2

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …