Partycypacja w Planowaniu

Aktualne informacje na temat otrzymanego grantu z Fundacji STABILO z TORUNIA w ramach udziału Gminy Nowy Kawęczyn w projekcie „PARTYCYPACJA w PLANOWANIU”

  • Dnia 20 listopada 2019 r. /wczoraj/ otrzymaliśmy informację, że przygotowywany przez nasz gminny zespół konsultacyjny dokument Indywidualnego Planu Konsultacji ostatecznie został zatwierdzony przez  Zespół Ekspertów reprezentujący fundację STABILO z łączną kwotą grantu dla naszej Gminy:

31 767,00 zł.

  • W powyższej kwocie zawierają się zakupy: krzeseł i stołów, nagrzewnic, przedłużaczy, laptopa, rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz innych składników niezbędnych do przeprowadzenia szeroko pojętego procesu konsultacyjnego prowadzonego w ramach opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Zglinna Mała.
  • Za kilka dni otrzymamy pocztą dokumentację potwierdzającą zamknięcie tego etapu i podpiszemy z Fundacją aneks do umowy gwarantujący wypłacenie I transzy środków finansowych.
  • Gminny Zespół Konsultacyjny kończy przygotowania do wysyłki listu do mieszkańców i właścicieli gruntów w miejscowości objętej opracowywanym planem przestrzennego zagospodarowania. /Zglinna Mała i Kazimierzów/
  • W przesyłanej korespondencji znajdzie się również ankieta do wypełnienia, w której będziemy pytać o uwagi do planu oraz pomysły na zagospodarowanie budynku gminnego odkupionego od GS Samopomoc Chłopska z Puszczy Mariańskiej.
  • Wypełnione ankiety mieszkańcy będą musieli dostarczyć do Punktu Konsultacyjnego utworzonego we wspomnianym wcześniej budynku w Zglinnej Małej lub przekazać do Gminy. Do przyjmowania ankiet w punkcie konsultacyjnym wyznaczony będzie konkretny dzień – podany w liście. W tym dniu, w określonych godzinach będzie można skorzystać z pomocy gminnego zespołu konsultacyjnego przy wypełnieniu ankiety, oraz porozmawiać z urbanistą który opracował projekt planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Realizacja w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

sprawdź również

mapa P=MPZP- Zglinna Mała

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała