fot.pixabay.com

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza zainteresowane organizacje do udziału
w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2019.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2019 poz. 122), Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału
w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie i zgłaszania opinii oraz uwag o programie w następujący sposób:

  • składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, pokój nr 8 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą;
  • składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugkaweczyn.pl

Zgodnie z art.11 a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

 

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …